Tom Tailor

1. OPŠTE

Ova opšta pravila određuju uslove za prijavu u klub za obaveštavanje TOM TAILOR. Pojedinac postaje član kluba ispunjavanjem obrasca na internet stranici ili u bilo kojem od prodajnih objekata TOM TAILOR ili TOM TAILOR Denim.

2. PRIVATNOST I ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA

Kosnik se predajom podataka i prihvatanjem ovih Pravila i uslova učestvovanja izričito saglašava i daje dozvolu da organizator kao upravljač obrađuje njegove lične podatke u sledeće svrhe:

  • obaveštavanje o aktualnoj ponudi i novostima
  • obaveštavanje o posebnim povoljnostima koje su namenjene isključivo članovima kluba za obaveštavanje
  • praćenje aktivnosti u vezi sa kupovnim navikama*

* Tom Tailor Beograd, d.o.o.. i njegovi ugovorni obrađivači će podatke koje im budu posredovali korisnici moći da povezuju sa podacima o kupovinama i podacima o transakcijama koji će biti praćeni preko identifikacionog elementa (korisničko ime i šifra u e-prodavnici ili identifikaciona šifra u poslovnim objektima). Svi podaci o kupovinama biće čuvani u bazi podataka u preduzeću Tom Tailor Beograd, d.o.o.. i/ili kod njenih ugovornih obrađivača ličnih podataka. Svi podaci biće redovno analizirani, a obrađivač zbirke ličnih podataka će ih koristiti za segmentiranje, pripremu prilagođenih/individualnih ponuda, proučavanje kupovnih navika, anketiranje, dodeljivanje dodatnih boniteta i neposrednu i personalizovanu prodaju. Kontaktni podaci će takođe biti korišćeni za obaveštavanje o promocionim ponudama i drugim aktivnostima.

Korisnik predajom ličnih podataka i prihvatanjem ovih uslova takođe potvrđuje da je upoznat s pravom na uvid, prepis, kopiranja, dopune, popravke, blokiranja i brisanje ličnih podataka koji se odnose na njega, u skladu sa odredbama Zakona o čuvanju ličnih podataka. Korisnik može bilo kada zahtevati da organizator u roku od 15 dana, trajno ili privremeno prestane da koristi njegove lične podatke u gore navedene svrhe. Ako korisnik pismenom izjavom, koju pošalje putem pošte na sedište obrađivača ili putem elektronske pošte na adresu info@tom-tailor.rs, zahteva prestanak obrade svih svojih ličnih podataka, dakle takođe i podataka koji su određeni kao obavezni, u bilo koju svrhu određenu u ovim opštim uslovima, njegov zahtev se smatra odjavom iz kluba za obaveštavanje, čime prestaju da važe i sve povoljnosti koje je imao zbog članstva.

Organizator se obavezuje da će sve lične podatke obraditi u skladu s važećim zakonom o čuvanju ličnih podataka i samo u svrhu za koju su bili dobijeni.

Sakupljeni podaci biće čuvani na serverima ugovornog izvođača, a podaci se mogu slati ugovornim obrađivačima zbirke ličnih podataka koji na njegov račun i u njegovo ime obrađuju lične podatke o saradnicima samo u gore navedene svrhe. Ugovorni obrađivači su preduzeća koja vlasnicima šalju SMS-/MMS-poruke, štamparije, preduzeća koja održavaju programsku opremu i baze podataka obrađivača, kao i eventualna druga preduzeća sa kojima obrađivač sklopi ugovor o obradi ličnih podataka.

3. DRUGE ODREDBE

Organizator ni u čemu ne preuzima nikakvu odgovornosti za:

  • nemogućnost izvođenja usluge koja je posledica pogrešne upotrebe ili neznanja upotrebe usluge
  • nemogućnost izvođenja usluge koja je posledica prekida mreže ugovornih partnera, prekida električne energije ili drugih tehničkih smetnji koje bi privremeno mogle ometati korišćenje usluge,
  • bilo kakve neželjene posledice, koje bi učesnici mogli pretrpeti zbog učestvovanja u nagradnoj igri,
  • bilo kakve posledice zbog korišćenja povoljnosti zbog korišćenja nagrada.

Organizator ni u čemu ne preuzima nikakve odgovornosti za bilo kakve neželjene posledice koje bi učesnik mogao pretrpeti zbog članstva u klubu obaveštavanja.

Organizator ne snosi nikakve troškove koji mogu nastati kod učesnika zbog članstva u klubu obaveštavanja.

Odluka organizatora i izvođača o svim pitanjima u vezi sa članstvom u klubu obaveštavanja i sa time povezanim pravilima je konačna i važi za sve učesnike.

U slučaju sporova koji mogu nastati u vezi sa članstvom u klubu obaveštavanja, a koji se ne mogu rešiti sporazumno, nadležan je sud u Beogradu.

Organizator zadržava pravo na promenu pravila, ukoliko to zahtevaju uzroci tehničke ili komercijalne prirode ili uzroci na strani javnosti. O svim promenama i novostima organizator će saradnike obaveštavati objavama.

4. OBJAVA PRAVILA

Pravila su objavljena na internet stranici www.tom-tailor.rs
Pravila stupaju na snagu sa danom objave.

TOM TAILOR Beograd, d.o.o.
Omladinskih brigade br.102
Beograd